Je bent van harte welkom bij ons in de showroom. Wil je echt verzekerd zijn van een plekje? Plan dan hier je afspraak in! 

Algemene voorwaarden

Klantenservice
Kan ik je helpen?
Vragen?
Wij zijn bereikbaar op:
  • Ma t/m Vr: 09:30 - 17:00
  • Zaterdag: 10:00 - 17:00
  • Zondag: Gesloten

Stuur een bericht

Contact opnemen

Wij horen graag waar wij je mee kunnen helpen. Vul het formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op per e-mail.

algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. | DEFINITIES
1. Mastello: Mastello, onderdeel van Djati & mastello B.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Hilversum, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 72004029.

2. Koper: de consument als bedoeld in het volgende lid, alsmede een andere natuurlijke of rechtspersoon met wie Mastello een overeenkomst heeft gesloten.

3. Consument: de koper als bedoeld in het vorige lid die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

4. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Mastello georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

5. Overeenkomst: de met de koper op de website gesloten overeenkomst op afstand.

6. Website: de website van Mastello waarop de overeenkomst tot stand wordt gebracht: mastello.nl.

7. Producten: alle in het kader van de overeenkomst door Mastello aan de koper te leveren zaken, waaronder niet-limitatief begrepen: badkamer meubelen, kranen, spiegels en/of accessoires.

8. Herroepingsrecht: de aan de consument geboden mogelijkheid om de overeenkomst binnen veertien dagen na ontvangst van de producten zonder opgave van redenen te ontbinden.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Mastello dat in het kader van de overeenkomst op afstand op de website is geplaatst, alsmede op iedere middels de website tot stand gekomen overeenkomst met de koper.

2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de koper beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze door de koper op eenvoudige wijze kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit onder omstandigheden redelijkerwijs onmogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos aan hem worden toegezonden.

3. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
1. Alle bijzondere voorwaarden waaronder een product wordt aangeboden zijn nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Met betrekking tot het aanbod op de website weergegeven afbeeldingen en vermelde gegevens bieden een waarheidsgetrouwe weergave c.q. een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten. Deze gegevens zijn voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod mogelijk te maken.

3. De koper kan geen rechten ontlenen aan een aanbod dat een kennelijke fout of vergissing bevat.

4. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat het door de koper aanvaarde aanbod door Mastello langs elektronische weg is bevestigd en de koper voldoet aan alle in het aanbod vermelde voorwaarden. De door Mastello langs elektronische weg verstuurde bevestiging wordt geacht door de koper te zijn ontvangen op het moment dat de bevestiging door Mastello is verzonden. Een onjuistheid in het door de koper opgegeven e-mailadres komt voor zijn risico.

ARTIKEL 4. | UITVOERING EN LEVERING
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vindt de levering van bestelde producten plaats op het door de koper opgegeven afleveradres.

2. Mastello zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering en levering van de bestelling.

3. Mastello is pas gehouden uitvoering te geven aan de bestelling indien voldaan is aan de voorwaarden die in het aanbod zijn vermeld.

4. Mastello zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren. Vermelde leveringstermijnen worden zoveel mogelijk nageleefd. Echter zijn vermelde leveringstermijnen nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Van een vertraagde levering zal Mastello de koper tijdig in kennis stellen, waarbij mededeling wordt gedaan van een aangepaste leveringstermijn.

5. Mastello behoudt zich het recht voor de levering van bestellingen in gedeelten te laten plaatsvinden.

6. Het risico van verlies en beschadiging van producten gaat over op de koper op het moment dat de producten door of namens de koper in ontvangst zijn genomen.

ARTIKEL 5. | HERROEPINGSRECHT
1. De overeenkomst kan door de consument, gedurende 14 dagen na ontvangst van de producten, zonder opgave van redenen worden ontbonden.

2. De consument die gebruik maakt van het herroepingsrecht kan de overeenkomst ontbinden door daartoe per telefoon of e-mail een verzoek in te dienen bij Mastello. Zo spoedig mogelijk nadat Mastello per e-mail of telefonisch in kennis is gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden in dit artikel, zal Mastello de ontbinding langs elektronische weg bevestigen.

3. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 dient de consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. De consument zal het product slechts in die mate uitpakken en gebruiken voor zover nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten te beoordelen. Indien de consument van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product onbeschadigd en met alle geleverde toebehoren en – voor zover redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Mastello retourneren.

4. Retournering van de producten dient te geschieden binnen veertien dagen nadat de ontbinding van de overeenkomst, conform lid 2, door Mastello is bevestigd.

5. Indien de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht komen de kosten van retournering van de producten voor zijn rekening.

6. Mastello zal het aankoopbedrag, minus eventuele waardevermindering(waardevermindering als beschadiging of het niet met alle geleverde onderdelen retouneren), zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de overeenkomst aan de consument terugbetalen, mits de producten door Mastello zijn terugontvangen, dan wel de consument onmiskenbaar aantoont dat de producten daadwerkelijk retour zijn gezonden.

ARTIKEL 6. | UITSLUITING VAN HET HERROEPINGSRECHT
1. Het herroepingsrecht van de consument is uitgesloten voor zover is voorzien in lid 2 van dit artikel. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, is vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig de specificaties van de consument, dan wel die voor het overige onder het bereik van artikel 7:46d lid 4 van het Burgerlijk Wetboek vallen.

ARTIKEL 7. | PRIJZEN EN BETALINGEN
1. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de totaalprijs van de te leveren producten vermeld, inclusief btw en alle overige kosten.

2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

3. Op de website vermelde prijzen zijn exclusief bezorgkosten. De hoogte van de bezorgkosten is uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.

4. Een onjuistheid of onvolledigheid in door de koper verstrekte betaalgegevens dient onverwijld ter kennis van Mastello te worden gesteld.

5. Indien geen online betaling vóór levering van de producten is overeengekomen, dient 15% van de overeengekomen prijs middel vooruitbetaling te geschieden en wel binnen 7 dagen na factuurdatum, op de door Mastello voorgeschreven wijze. Restantbetalingen dienen te geschieden uiterlijk op het moment van levering van de producten.

6. Indien gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling is overeengekomen, kan de koper geen enkel recht doen gelden met betrekking tot de uitvoering van de bestelling zolang de vooruitbetaling niet is voldaan.

7. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de koper van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de koper de dan geldende wettelijke rente verschuldigd. De wettelijke rente wordt berekend tot en met de dag dat het volledige openstaande bedrag is voldaan.

8. Alle redelijke kosten ter verkrijging van de door de koper verschuldigde bedragen komen voor zijn rekening. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens de Wet Incassokosten.

ARTIKEL 8. | OVERMACHT
1. Mastello is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien hij daartoe gehinderd worden door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.

2. Indien de overmachtsituatie langer dan drie maanden voortduurt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de nakoming blijvend onmogelijk is.

3. Indien de nakoming blijvend onmogelijk is doet Mastello daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de koper en geldt de overeenkomst als ontbonden. Eventueel reeds verrichte betalingen zullen binnen dertig dagen na de mededeling als bedoeld in de vorige zin aan de koper worden terugbetaald.

4. Schade als gevolg van overmacht komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 9. | OPSCHORTING EN ONTBINDING
1. Mastello is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of - indien de omstandigheden dit rechtvaardigen - de overeenkomst met directe ingang te ontbinden indien de koper de verplichtingen uit de wet, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Mastello ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper zijn verplichtingen niet zal nakomen.

2. Indien de koper in staat van faillissement verkeert, surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de koper anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Mastello gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

3. Voorts is Mastello gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
4. Alle in verband met de opschorting en/of ontbinding van de overeenkomst te maken extra kosten en geleden schade komen voor rekening van de koper.
5. De koper maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Mastello op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
6. Indien Mastello de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de koper terstond opeisbaar.

ARTIKEL 10. | GARANTIE
1. Onverminderd hetgeen daartoe tussen partijen uitdrukkelijk is overeengekomen gelden de garantiebepalingen als bedoeld in dit artikel. In geval hetgeen in dit artikel strijdig is met de garantiebepalingen die uitdrukkelijk tussen partijen zijn overeengekomen, prevaleren die garantiebepalingen boven het bepaalde in dit artikel.
2. Voor materiaal- en fabricagefouten ten aanzien van geleverd Solids Surface geldt een garantie van 5 jaar na levering. De garantie vervalt indien het gebrek het gevolg is van:
• nalatigheid van de koper in het onderhoud van het geleverde Solid Surface;
• normale slijtage van de geleverde houtwerken ten gevolgen van het dagelijks gebruik daarvan;
• aanwending van de Solid Surfaceproducten voor doeleinden waarvoor deze niet bestemd zijn;
• enige andere van buiten afkomende oorzaak.
3. Op kranen rust een garantie van 5 jaar na levering.
4. Onverminderd het bepaalde in lid 2 vervalt iedere garantie indien het gebrek van het product het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of anderszins niet aan Mastello is toe te rekenen. Daaronder wordt mede begrepen gebreken als gevolg van ongelukken, beschadiging, misbruik, onjuist gebruik, verkeerde toepassing, het niet vakkundig en regelmatig onderhouden en het aanbrengen van veranderingen aan de producten.
5. Indien het product binnen de toepasselijke garantietermijn gebreken vertoont, zal Mastello het gebrek binnen een redelijke termijn kosteloos herstellen. Indien herstel niet mogelijk is, zal Mastello het product kosteloos vervangen. Indien herstel en vervanging niet mogelijk is, zal Mastello het aankoopbedrag van het gebrekkige product retourneren.
6. Wanneer door Mastello voor de vaststelling van een gebrek onderzoekskosten worden gemaakt, komen deze kosten voor rekening van de koper indien en voor zover door de koper geen aanspraak kan worden gemaakt op toepasselijke garantie. Mastello streeft ernaar hiervan tevoren melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding ontslaat de koper niet van zijn verplichting tot het betalen van de hierbedoelde kosten.
7. Indien een product voor onderzoek aan Mastello wordt toegezonden, komen de kosten van retournering van de producten voor rekening van de koper. De koper maakt slechts aanspraak op restitutie van de hierbedoelde kosten indien blijkt dat hem een geldig beroep op garantie toekomt.
8. Het bepaalde in dit artikel laat de wettelijke rechten van consumenten onverlet.

ARTIKEL 11. | EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Alle door Mastello geleverde producten blijven zijn eigendom totdat de koper alle verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
2. Het is de koper verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht Mastello hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
4. De koper geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Mastello of de door Mastello aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Mastello is bij verzuim van de koper gerechtigd de hierbedoelde producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de koper.

ARTIKEL 12. | KLACHTEN
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen bekwame tijd nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, per e-mail te worden ingediend bij Mastello .
2. Bij Mastello ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

ARTIKEL 13. | AANSPRAKELIJKHEID
1. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van Mastelloi, draagt Mastello geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van het gebruik van de door hem geleverde producten.
2. Mastello is niet aansprakelijk voor schade waarvoor de fabrikant van de producten op grond van productenaansprakelijkheid als bedoeld in Afdeling 6.3.3. van het Burgerlijk Wetboek, de aansprakelijkheid draagt.
3. Mastello is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid van Djati bestaat, komt uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
• de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
• de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Mastello aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Mastello toegerekend kunnen worden;
• redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze voorwaarden.
In het geval van consumentenkoop strekt de beperking als bedoeld in dit lid niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
4. Indien op basis van de omstandigheden van het geval een verdergaande aansprakelijkheid van Mastello mocht bestaan, is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Nimmer zal de aansprakelijkheid meer belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval onder de eventueel afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van Mastello wordt uitgekeerd.
6. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Mastello één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de geleverde producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, door verloop van twee jaren. Het recht op het instellen van een vordering of verweer in verband met het bestaan van een gebrek van een product, vervalt indien dit gebrek niet binnen bekwame tijd na ontdekking daarvan door de koper aan Mastello is medegedeeld. In geval van een consumentenkoop, wordt een kennisgeving binnen twee maanden na ontdekking als tijdig aangemerkt.
7. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekloosheid van Mastello, zal de koper Mastello vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verbandhoudende met het gebruik van de door Mastello geleverde producten.

ARTIKEL 14. | SLOTBEPALINGEN
1. Op elke overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Tenzij de wet daarvan dwingend afwijkt, is uitsluitend de rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Mastello bevoegd van geschillen kennis te nemen.