Spelvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden

 1. Deelname aan de actie houdt acceptatie van de spelvoorwaarden in. Geen enkele betwisting van deze spelvoorwaarden zal in overweging genomen worden.
 2. Met het insturen c.q. uploaden van digitale foto/video/audio-bestanden verleent u Organisator het recht de aangeboden bestanden zonder vergoeding te gebruiken voor publicatie op alle titels, uitgaves en online platformen (websites en sociale kanalen) van Organisator (o.a. maar niet uitsluitend de Facebookpagina, Pinterestpagina en Instagrampagina van Organisator) en/of op enig moment in enige vorm te (her)gebruiken.
 3. Tevens verklaart u, door inzending van foto/video/audio-bestanden, dat u de rechthebbende ervan bent. Uw naam kan bij publicatie worden vermeld met uitzondering van commerciële uitingen.
 4. De algemene spelvoorwaarden zijn te vinden op www.mastello.nl.
 5. Met vragen of opmerkingen over de spelvoorwaarden of acties kan contact opgenomen worden met Organisator.

Algemene spelvoorwaarden

 1. Deelnemers dienen minimaal 18 jaar of ouder te zijn, behoudens voor zover in de Specifieke spelvoorwaarden anders is bepaald. Indien deelname voor minderjarigen jonger dan 18 jaar op grond van de Specifieke spelvoorwaarden is toegestaan, verklaren deelnemers tot 18 jaar toestemming van (een) ouder(s) dan wel voogd te hebben verkregen voor deelname aan het spel.
 2. Deelname is uitgesloten voor medewerker van de Organisator (inclusief dochterondernemingen) en inwonende partners of familie van voornoemde medewerkers en van door de Organisator bij de organisatie van het spel ingeschakelde, waaronder begrepen adverteerders, sponsors of producenten .
 3. De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan het spel. De Organisator kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van hun identiteit en een geldige inschrijving op het door de deelnemer opgegeven woon- of verblijfadres .
 4. Over de uitslag van het spel en de toekenning van prijzen kan niet worden gecorrespondeerd.
 5. De prijzen zijn persoonsgebonden en staan op naam van de winnaar. De prijzen zijn niet overdraagbaar, inwisselbaar voor geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijs verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is de Organisator gerechtigd een andere winnaar te trekken.
 6. De prijzen worden toegekend in de staat waarin ze zich bevinden. De Organisator is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijzen noch voor eventuele schade bij de levering (verzending) van de prijs.
 7. De afhandeling van de levering van de prijzen gebeurt door de Organisator, door de adverteerder/sponsor of een ander daartoe aangestelde derde.
 8. De Organisator is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies) bij de levering van de prijzen. In het geval de winnaar een aangetekend verzonden prijs niet in ontvangst kan nemen bij bezorging, zal de winnaar de prijs op een later tijdstip afhalen (bijvoorbeeld bij postkantoor of postagentschap e.d.). De Organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar of door een onbevoegd persoon in ontvangst is genomen, ook niet ingeval er geen notificatie of berichtgeving in enigerlei vorm door het post- of verzendbedrijven is achtergelaten.
 9. De winnaar kan tot uiterlijk drie maanden na bekendmaking aanspraak maken op uitreiking van de prijs. Na deze periode vervalt de aanspraak op de prijs automatisch.
 10. De winnaars van de prijzen geven de Organisator toestemming om kosteloos de verstrekte persoonsgegevens, eventuele foto’s of eventuele door de deelnemers geleverde bijdragen ten behoeve van het spel te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met het spel alsmede in het kader van de bekendmaking van de winnaar via alle media, waaronder begrepen radio, televisie en internet.
 11. De winnaars van de prijzen zullen op verzoek van de Organisator medewerking verlenen aan promotionele activiteiten van de Organisator voor zover dit in redelijkheid van hen verlangd mag worden, waaronder begrepen publiciteit ten aanzien van de prijsuitreiking via alle media zoals de radio, televisie en internet. Voor de verleende medewerking aan promotionele activiteiten zal geen financiële vergoeding worden betaald.
 12. De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met de deelname aan het spel. De Organisator mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens zal worden behandeld.
 13. De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan het spel en de uitreiking van de prijzen. In dat kader is de Organisator gerechtigd om de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij het betreffende spel (waaronder begrepen leveranciers, adverteerders, sponsors en/of producenten). Bovendien verleent de deelnemer toestemming om de hem/haar op de hoogte te houden van producten en/of diensten van de Organisator, haar partners (onder andere sponsors, producenten en adverteerders) en zorgvuldig door haar geselecteerde bedrijven.
 14. Gebruik van de ter beschikking gestelde prijzen is voor rekening en risico van de winnaars. De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld op grond van de Algemene en/of Specifieke spelvoorwaarden voor het gebruik van de prijzen door de winnaars.
 15. De Organisator is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan het spel noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan het spel of de aanwijzing van de winnaar.
 16. De Organisator is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website en/of het downloaden van welke componenten dan ook met betrekking tot de spellen.
 17. De Organisator is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene en/of Specifieke spelvoorwaarden handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot het spel of het spelverloop op oneerlijke wijze beïnvloeden.
 18. De Algemene en Specifieke spelvoorwaarden hebben geen betrekking op promotionele activiteiten, die onder verantwoordelijkheid van de adverteerders, sponsors of overige derden (productiebedrijven) worden georganiseerd.
 19. Op verzoek van een deelnemer zullen de Algemene en/of Specifieke spelvoorwaarden gratis ter beschikking worden gesteld aan de deelnemer. Tevens zijn de Algemene spelvoorwaarden te raadplegen op www.mastello.nl. De Specifieke spelvoorwaarden zullen via een bij het spel vermelde teletekst pagina en/of internet site te raadplegen zijn.
 20. De Organisator is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene Spelvoorwaarden alsmede de Specifieke spelvoorwaarden gedurende de looptijd van het spel (Actieperiode) te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden het spel te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat de Organisator daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van het spel, zal door de Organisator op passende wijze publiekelijk (bijvoorbeeld via haar site) bekend worden gemaakt.
 21. Indien één of meer bepalingen van de Algemene en/of Specifieke spelvoorwaarden nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene en/of Specifieke spelvoorwaarden aan.
 22. Voor zover de Algemene spelvoorwaarden afwijken van hetgeen in de Specifieke spelvoorwaarden is bepaald, prevaleren de bepalingen uit de Specifieke spelvoorwaarden.

Aanvullende voorwaarden fotoactie

 1. De foto's mogen maximaal 5 MB groot zijn. Aanvaardbare bestandsformaten zijn: PNG, JPG en TIFF. De foto's mogen digitaal bewerkt zijn en dienen verzonden te worden naar fotoactie@mastello.nl.
 2. Indien een foto is ingestuurd in het kader van een prijsvraag c.q. fotoactie, zal een jury na afloop van de inzendperiode de beste, leukste, origineelste inzending kiezen.
 3. De winnaar wordt aan het begin van de nieuwe maand op de hoogte gesteld per mail en de winnaar wordt tevens bekendgemaakt op de Social Media kanalen van Organisator.
 4. Organisator behoudt het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande toestemming foto's te bewerken, foto's niet openbaar te maken of deze te verwijderen van de site.

 

Niet toegestaan is

 1. Het uploaden van foto's die inbreuk maken op de privacy, (intellectuele) eigendomsrechten (waaronder portretrecht) of andere rechten van derden.
 2. Het uploaden van foto's met ongepaste, hinderlijke, lasterlijke, beledigende, bedreigende, inbreuk makende, onbehoorlijke of onrechtmatige onderwerpen, namen, materialen of informatie die op enigerlei wijze inbreuk maken op de persoonlijke rechten van anderen.
 3. Het insturen van foto's onder de naam van iemand anders.